MR

Algemeen
De M.R. vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit tien leden, waarvan vijf ouders en vijf personeelsleden. De afgevaardigden namens de ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de M.R. is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.
Wanneer er een plaats in de M.R. vrijkomt worden er verkiezingen gehouden onder leiding van de leden van de M.R. Hierover worden alle kiesgerechtigden geïnformeerd. Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn ouders en personeel. Per gezin kan slechts één persoon verkiesbaar zijn. Kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de M.R. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van M.R. en G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen door te klikken op Notulen-vergaderingen onder deze tekst.
De M.R. kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de M.R. wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden.

De M.R. kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:
 • het vaststellen of wijzigen van het schoolplan
 • benoemingen van leerkrachten
 • wijzigingen in de organisatie van de school
 • bouwzaken
 • het vaststellen van vakantietijden enz.
Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Deze G.M.R. houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel.

Bereikbaarheid MR
U kunt de M.R. via e-mail bereiken op ons e-mailadres: ebc_regenboog_mr@skoposschijndel.nl 

Leden MR schooljaar 2023-2024
 • Susanne Bijl => Leerkrachtondersteuner
 • Jelmer Broks => Leerkracht
 • Angela Brüggink-Vos => Leerkracht
 • Hariëlla Duijts => Leerkracht
 • Lidy Toelen => Leerkracht
 • Loes Beekmans => ouder en voorzitter
 • Bram van Heesch => ouder
 • Ruberto van der Eerden => ouder
 • Patrick Wolven => ouder 

Notulen schooljaar 2023-2024: