Medezeggenschapsraad (M.R.)

Inhoud:

 

Algemeen

De M.R. vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit tien leden, waarvan vijf ouders en vijf personeelsleden. De afgevaardigden namens de ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de M.R. is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.
Aan het begin van elk schooljaar worden verkiezingen gehouden onder leiding van de leden van de M.R. Hierover worden alle kiesgerechtigden geïnformeerd. Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn ouders en personeel. Per gezin kan slechts één persoon verkiesbaar zijn. Kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de M.R. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. De agenda van de vergadering en het verslag worden gepubliceerd op het publicatiebord van de school. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van M.R. en G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen door te klikken op Notulen-vergaderingen
De M.R. kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de M.R. wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden.

De M.R. kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:

 • het vaststellen of wijzigen van het schoolplan
 • benoemingen van leerkrachten
 • wijzigingen in de organisatie van de school
 • bouwzaken
 • het vaststellen van vakantietijden enz.


Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Deze G.M.R. houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel.

Bereikbaarheid MR
U kunt de M.R. via e-mail bereiken op ons e-mailadres, klik daarvoor hier
- naar boven -

Leden van de MR
 

  Naam Ouder of leerkracht Taak binnen de MR
Ellie van Rullen Onderwijs-
assistente Wijbosch
 • Organisatie intern/verkiezingen
 • Communicatie/stimuleringspot/PR
 • Huisvestingscommissie
Elma Koenders Leerkracht Wijbosch  
 • Secretariaat
Nicole
van Heeswijk
   
 • Omgeving school (int./ext.)
 • Vice-secretariaat 
Johan Hanff Leerkracht Hoevenbraak
 • Personeel & Organisatie
 • (Vice)-GMR-lid
Diana Rijkers Leerkracht Wijbosch
 • Onderwijskundige zaken
 • Benoemingsadviescommissie
 • GMR-lid
 • Bedankjes

Mark van Rhee Ouder Hoevenbraak
 • Voorzitter
 • Omgeving school (int./ext.)
 • Organisatie intern/verkiezingen
 • Huisvestingscommissie
 • Vice-GMR lid
Wendy van Liempt Ouder Wijbosch
 • Personeel en organisatie
 • Bedankjes
  Remco de Jong Ouder Wijbosch
 • Onderwijskundige zaken
 • Vice-voorzitter

Linda Braat Ouder Hoevenbraak  
 • Benoemingsadviescommissie
 • Penningmeester
Miriam van Heijst Ouder Hoevenbraak
 • GMR-lid
 • Communicatie/PR/infobulletin/stimuleringspot

- naar boven -


Belangrijke documenten M.R. : - naar boven -

Notulen MR

- naar boven -